• Crew of hi-studio,German
  • Munalfilms 2017
NEWS:
Oct 09, 2014
'हमजाएगा' चलचित्र को USA मा PREMIER SHOW
'हमजाएगा' चलचित्र को USA मा PREMIER SHOW
मुनाल फिल्म प्रा.ली. ले निर्माण गरेको नेपाली कथानक चलचित्र
KIDASH ORGANIZATION को सहयोगर्थ USA मा PREMIER SHOW
हुने भएकोछ । जसको टिकेट बिक्रीबितरण सुरु भई सकेको छ ।

Date- 1st Nov. 2014
Time- 07:00 pm SHARP
Venue- SHARPA KEDUNG,75 ST 41-01
JACKSON HEIGHTS,11372 NEW YORK

Event Managed by
रोश्नी गुरुङ्-3474588035 ,प्रेम गुरुङ्-6463387058
गम प्रशाद गुरुग्- 9176560181,बिजय नकर्मि- 6468336456